การสมัครเข้า ม.อัซฮัร
การสมัครเข้า ม.อัซฮัร

การสมัครเข้า ม. อัซฮัร

          ในส่วนของการจัดการคัดกรองนักศึกษาที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัรนั้น เป็นหน้าที่ของ ” مركز الازهر لتعليم اللغة العربية  لغير الناطقين  ศูนย์มหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัรเพื่อการสอนภาษาอาหรับแก่ผู้ที่ไม่ใช่อาหรับ

            สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ก่อนที่จะเข้าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัรนั้นจำเป็นต้องทดสอบภาษาก่อนว่ามีทักษะภาษาอาหรับดีหรือไม่ แต่ถ้าสอบได้ไม่ดีก็ต้องเข้าเรียนภาษาอาหรับก่อน ซึ่งการเรียนแบ่งเป็น 6 ระดับ แต่ละระดับใช้เวลาเรียน 6 สัปดาห์ สำหรับนักเรียนที่สอบวัดระดับชั้นได้ระดับชั้นที่ 6 แล้ว ศูนย์อัซฮัรจะออกใบรับรองให้ ซึ่งสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัรได้ทันที

          ส่วนนักศึกษาที่สอบได้ระดับชั้นที่ 1 ถึง 5 จำเป็นต้องเรียนเตรียมภาษาที่ศูนย์นี้เสียก่อน เป็นเวลา 12 เดือน จึงจะสามารถขอใบรับรองเพื่อสมัครเข้ามหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัรได้ ในกรณีของนักศึกษาทุนของมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัรนั้น มหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเรียน

          การเรียนการสอนแบ่งเป็นทักษะด้านต่างๆ ดังนี้ การอ่าน การฟัง การเขียน การพูด หลังจากเรียนครบทุกระดับชั้นแล้ว จะมีการจัดสอบประเมิน และนักศึกษาที่ผ่านการสอบประเมินดังกล่าวแล้ว ศูนย์จะออกใบรับรองให้ ซึ่งสามารถนำไปสมัครเรียนมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัรได้ในปีการศึกษาถัดไป

          เอกสารการสมัคร

  1. สำเนาพาสปอร์ต
  2. สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา
  3. รูปถ่าย 2 รูป
  4. สำเนาใบเสร็จรับเงินจากมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร

 

สำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเรียนเตรียมภาษา

     การเรียนแบ่งออกเป็น 10 ระดับ ต้องสอบวัดระดับชั้นก่อนเรียน โดยเสียค่าใช้จ่ายในการสอบ 50 ปอนด์อียิปต์ สำหรับนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่อัซฮัร และบุคคลทั่วไป หรือชาวต่างชาติ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสอบ 50 ดอลลาสหรัฐ

เอกสารการสมัคร

  1. สำเนาพาสปอร์ต
  2. รูปถ่าย 2 รูป

      ทางศูนย์ภาษาอาหรับจะออกเอกสารรับรองเพื่อนำเอกสารนี้ไปยื่นขอต่อวีซ่าให้กับนักเรียนทุกคนที่ชำระค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

(สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http:/azhar-ali.com )

menu
menu