สถานทูตไทยในอียิปต์ประกาศเปลี่ยนค่าธรรมเนียมตามความผันผวนของเงินปอนด์อียิปต์

สถานทูตไทยในอียิปต์ประกาศเปลี่ยนค่าธรรมเนียมตามความผันผวนของเงินปอนด์อียิปต์

……..ตามที่รัฐบาลสาธารณรัฐอียิปต์ได้ประกาศมาตรการลอยตัวค่าเงินปอนด์อียิปต์เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ส่งผลให้เงินปอนด์อียิปต์เมื่อเทียบกับเงินบาทอ่อนตัวลง และสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรายังคงมีความผันผวน นั้น

……..เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมงานด้านกงสุลเมื่อเทียบเคียงเป็นเงินบาทไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด และเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในปัจจุบัน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จึงขอปรับอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและหนังสือเดินทางชั่วคราว ดังนี้

  1. หนังสือเดินทางธรรมดา         550 ปอนด์อียิปต์
  2. หนังสือเดินทางชั่วคราว 1 ปี             115 ปอนด์อียิปต์

 

เรื่องกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

……….ด้วยเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 กฎกระทรวงมหาดไทยกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2559 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 133 ตอน 90 ก และมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายทันที

……..สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประกาศดังนี้

  1. ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรปรำจำตัวประชาชนเดิมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่กำหนดไว้ตามกฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2555 ให้ไว้ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2555
  2. อาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2559 ให้ไว้ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2556 มาตรา 23 วรรคหนึ่ง และภายใต้ข้อจำกัดเรื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนไม่คงที่ และเงื่อนไขว่า การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในสกุลเงินท้องถิ่นจะต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดในสกุลเงินบาท สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงกำหนดอัตราธรรมเนียม ดังนี้

(2.1) การออกบัตรในกรณีบัตรหาย บัตรถูกทำลาย หรือชำรุด             ฉบับละ 60 ปอนด์

(2.2) การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร                        ฉบับละ 10 ปอนด์

(2.3) การออกใบแทนใบรับ                                                           ฉบับละ 10 ปอนด์

……..3.ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศให้เขตท้องที่ใดเป็นเขตประสบภัยพิบัติ ให้ผู้ซึ่งต้องมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรตามมาตรา 6 จัตวา ซึ่งอยู่ในเขตท้องที่นั้น และมายื่นคำขอภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 6 จัตวา หรือภายในกำหนดเวลาที่รัฐมนตรีขยายตามมาตรา 6 เบญจ ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ 2(1)

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu